Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Op?ata rekrutacyjna

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich uprzejmie informuje, i? Decyzj? Nr 6 Rektora UWM w Olsztynie z 28 kwietnia 2003 roku, okre?lona zosta?a wysoko?? op?aty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/2004, w kwocie:

 1. 80,00 (osiemdziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje sprawdzian uzdolnie? artystycznych, tj. na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
 2. 75,00 (siedemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.
 3. Op?aty nale?y wnosi? na konto Uniwersytetu:

  UWM w Olsztynie, Bank PKO BP Oddzia? Centrum w Olsztynie, na rachunek konta wg wydzia?ów:
  1. 42 10203541 1011428882 (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t),
  2. 15 10203541 1011428883  (Wydzia? Biologii),
  3. 85 10203541 1011428884 (Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),
  4. 58 10203541 1011428885 (Wydzia? Humanistyczny),
  5. 31 10203541 1011428886 (Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej),
  6. 04 10203541 1011428887 (Wydzia? Nauk Technicznych),
  7. 74 10203541 1011428888 (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci),
  8. 47 10203541 1011428889 (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa),
  9. 72 10203541 10114288810 (Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego),
  10. 45 10203541 10114288811 (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa),
  11. 18 10203541 10114288812 (Wydzia? Teologii),
  12. 88 10203541 10114288813 (Wydzia? Zarz?dzania),
  13. 61 10203541 10114288814 (Wydzia? Matematyki i Informatyki),
  14. 34 10203541 10114288815 (Wydzia? Prawa i Administracji)

   (z dopiskiem tytu?u wp?aty i nazwy wydzia?u) – w urz?dzie pocztowym, banku lub bezpo?rednio w kasie Uniwersytetu.
 4. Dowód wp?aty (orygina?) nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie na studia.

Ta strona by?a odwiedzana 777 razy (w tym z UWM 6 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa